ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

LESCRAUWAET

 

1.            Algemeen

 1. Altijd als deze Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-,aanbestedings­ of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

 

 1. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

produkt: zaken, alsmede onderhoud,advies, engineering,verhuur,reparatie en inspectie.

de opdrachtnemer: wij, ons, cq. een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;

de opdrachtgever degene, tot wie de voorgenoemde aanbieding is gericht; dienst: de aanneming van werk

 

ll.     Aanbieding

 1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend

 

 1. Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandighedenen gedurende normale werkuren

 

 1. In catalogussen,afbeeldingen, tekeningen,maat-en gewichtsopgaven,e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging

 

 1. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, zomede hulpmiddelen als modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen, d. blijven – ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht – ten alle tijden zijn eigendom en moeten op eerste verzoek aan hem terug gegeven.De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage- en/of constuctiemethoden dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

 

 1. Indien wij op verzoek van de opdrachtgeverenige prestatie verrichtenvoordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd daarvoor betalingen te verlangen conform de alsdan bij ons geldende tarieven,tenzij uitdrukkelijk schrijflelijk anders is

 

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen van opdrachtnemers

 

111. Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contracht door de opdrachtnemer onderscheidelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weerte geven

 

 1. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzoverzij door hem schrijflelijk zijn bevestigd.

 

 1. Wij zijn bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk overleggen wij hieromtrent met de wederpartij.

 

IV    Prijs

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen;

gebaseerd op de tijdens de aanbieding- respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten

voor orders met een factuurwaarde lager dan€ 5000,– excl. BTWzal vracht-en behandelingskosten in rekening worden gebracht. Orders boven een factuurwaarde van€ 5000,– netto worden franco Nederland geleverd, niet gelost van vervoermiddel. Dit is ook van toepassing op eventuele deelleveringen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de vrachtkosten in geen enkele verhouding tot de waarde van de goederen staan (wij denken aan zeer volumineuze of zeer breekbare goederen, die een bijzondere verpakking vergen) zullen wij de werkelijke vracht- en behandelingskostendoorberekenen.

exclusief BTWen andere heffingen of rechten.

voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af fabriek.

 

 1. Indien na datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging waaronder met betrekking tot door de opdrachtnemer in het buitenland bestelde materialen en onderdelen begrepen een verandering in de waarde tegenover de gulden en/of euro van de betrokken buitenlandse valuta,ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolgete voorziene omstandigheden- is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomenprijs dienovereenkomstigte verhogen.

 

 1. Opgegevenprijzen zijn exclusief omzetbelasting en afzonderlijk in rekening te brengen verpakking. Uitsluiten indien dat is overeengekomen, wordt afzonderlijk berekende verpakking teruggenomen onder creditering vande opdrachtgever vanhet daarvoor in rekening gebrachte bedrag,mits deze verpakkingfranco en in goede staat binnen 30 dagen na factuurdatum doorde opdrachtnemer wordt terugontvangen.Andere verpakkingwordtnimmer

 

 1. Opgegeven prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, steeds exclusief montage-, beproevings-en inbedrijfstellingskosten.

 

 1. Meerwerk

De toepasselijkheid van artikel 7a:1646 vanhet Burgelijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn derhalvebevoegddoor ons verrichtmeerwerk afzonderlijk in rekening te brengen,zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen.

 

 1. Kredietbeperkingstoeslag

Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag. Het percentage van deze toeslag wordt in onze aanbiedingen,prijscouranten, e.d. vermeld. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum behoeft deze toeslag niet betaald te worden.

V     Levering en leveringstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen reizen producten voor risico van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is de opdrachtnemer vrij in de keuze vanvervoer.Eventuelespecieke wensenvande wederpartij inzake verpakkingen/of transport,waarondermede verstaanwordt verplaatsingbinnen het bedrijfsterrein vande wederpartij wordt slecht uitgevoerdindien de wederpartij de kosten hiervan Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aanschaffingsprijs of voortbrengingskosten van de produkten. Wij zijn gerechtigd een assurantie-toeslag in rekening te brengen.

 

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze deelleveringente

 

 1. De leveringstermijngaat in op het laatste der navolgendetijdstippen
  1. de dag vantotstandkoming vande overeenkomst
  2. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens,vergunningen,d.;
  3. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke

 

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijdevenwel niet eerder ingaan dan na de ontvangst van de eerste termijn.

 

 1. De opgegeven leveringstermijn geldt steeds als bij benadering doch de opdrachtnemer zal zich zoveelmogelijk beijverendeze in acht te

 

 1. Het produkt geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer of derden is overeengekomen voor keuring en in de overige gevallen wanneerhet voor verzendinggereed is,een en ander nadat de opdrachtgeverdaarvan schriftelijk in kennis gesteld is en onverminderd gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuelemontage-/installatiev

 

 1. Overschrijding vande leveringstermijn- door welkeoorzaak ook – geeft de opdrachtgevergeen recht op niet nakoming vanenige jegens de opdrachtnemer aangegane verplichtingnoch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichtenof doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de ov

 

 1. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor de overschrijding daarvan. Bij overschrijding zijn wij niet gehouden tot schadevergoedingvanwelkeaard dan ook en heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren q.afname te weigeren.

 

 1. Indien de goederen niet binnen 6 dagen na het tijdstip vanleveringwordenafgenomenof in gevalde overeengekomen leveringstermijn op afroep door de wederpartij niet in acht is genomen, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl deze dan volledig voor rekening en risico vande wederpartij wordenopgeslagen.

 

 1. Goederen, welke bij ons ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven, berusten onder ons voorrisico vande wederpartij;deze goederen wordendoor ons tegen geen enkel risico v

 

VI    Aanvaarding, keuring en reclames

 1. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na levering q. oplevering van product of goederen schrijflelijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard.Indien de wederparij reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klachten hebben kunnen onderzoeken. Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen veertiendagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op een dag na datum vandagtekening vande betreffende factuur.Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen,verliest de opdrachtgever elke aanspraak terzake vandie gebreken.

 

 1. Indien overeengekomen is dat de wederpartij de goederen aan de fabriek respectievelijk aan ons bedrijf zal keuren of laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagennadat hij vande gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, wordende goederen geacht definitief door de wederpartij te zijn aanvaard. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van keuring,van het certificaat en vande certificering voor rekening vande opdrachtgever.

 

 1. Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddelijk te geschieden tijdens de beproeving of keuring in de betreffende fabriek van de toeleverancier of in ons bedrijf danwel,indien geen beproevingof keuring plaatsvindt,binnen de in art V1genoemde termijn.

 

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te controleren, of deze controle uit te voeren na onze mededeling,dat de goederenter beschikking vande wederpartij staan.De wederpartij dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan ons te melden, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

 

 1. In geval van opdracht tot levering van goederen met montage door ons ter plaatse, geldt dat de overdracht van de goederen plaatsvindt na schriftelijke goedkeuring door de w Na goedkeuring wordende goederen opgeslagen voorrekening en risico vande opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot produkten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsv Het staat de opdrachtgever niet vrij de produkten te retourneren, voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

 

VII   Toleranties met betrekking tot produkt en hoeveelheid

 1. Voor kleurafwijkingenniet groter dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijheid aanvaarden. De wederpartij kan hieraan niet het recht ontlenen de leveringte weigeren.

 

 1. Bijbepaaldeproduktenuitonsleveringsprogrammabehoudenwij ons het recht voor binnen redelijke grenzen meer of minder te leverendan de bestelde

 

 1. Voor produkten waarvoor de wederpartij een bepaalde shorehardheid heeft voorgeschrevenis ons een tolerantie vantot+/-5%

 

 1. Voor de toelaatbare maatafwijkingen wordt verwezen naar de door de hoofdcommissie voorde Normalisatie in Nederland voor de betreffende artikelen geldende normen en anders voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk schrijflelijk is afgeweken en voor zover niet schriftelijk een speciale afspraak is ov

 

VIII  Montage en montage-termijn.

 1. In de montage zijnbegrepen,indien is overeengekomen,als behorende tolde opdracht:

 

 1. het toezicht houden bij het vullen van het systeem met het voor de installatie bestemde medium;
 2. het, op door de opdrachtnemer te bepalen dagen geven van het te zijner beoordeling nodige onderricht in het bedienen van de installatie aan het personeel van de opdrachtgever, dat met de bediening zal w

 

 1. In de montage zijn,tenzij anders vermeld,niet begrepen als nietbehorende tot de opdracht:
  1. het plaatsen van en/of het aansluiten van apparatuur van de opdrachtgever van de te leveren installatie;
  2. het leverenen monteren vanelektrische leidingen;
  3. het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden;
  4. het schilderen of het op andere wijzeuitwendigvoorzien vaneen beschermde laag vande installatie;
  5. het leveren van het voor de installaties bestemde medium en het vullenhiermede vanhet systeem vande

het verrichtenvanreiningswerkzaamhedenin verbandmet het optreden vanlekken in de installatie.

 

 1. De opdrachtgeverzorgt vooreigen rekening en risico dat;
  1. werkzaamheden,welkeniet tot de opdrachtbehoren,naar behoren en tijdig zijn verricht,zodanig dat de geleverdematerialen en de montage geen schade onderscheidelijk vertragingondervinden;
  2. het personeel van de opdrachtnemer ten allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren,indien de opdrachtnemer het noodzakelijk acht,het tijdstip vanhet begin en/of einde der werkzaamhedenbuiten de normale werkurente stellen en hij zulks tijdig aan de opdrachtgeverheeft medegedeeld;
  3. de naar het oordeel van de opdrachtnemer nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen (zoals steigers, takels, heikranen, ladders, elektrische- en autogene lasapparatuur, het normale handgereedschap is hiervan uitgezonderd,alsmede hulp- en bedrijfsmaterialen (bijv.brandstoffen, olien en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verwarming,verlichting)tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking vande opdrachtnemer staan de opdrachtgeververstrekt de nodige hulpwerktuigenmet inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsvoorschriftenen voorzorgsmaatregelen;
  4. de geleverde materialen in een droge en veilige ruimte of bij de plaats van opstelling worden opgeslagen.
 2. In de prijs voor de montage zijn niet begrepen reis- en verblijfskosten – deze zullen derhalve afzonderlijk in rekening wordengebracht-,waarbij de opdrachtgeverdesgevraagdzorg draagt voor een goed en passend kosthuis.

 

 1. Het bepaalde in artikel IV,lid 2 is vanovereenkomstigetoepassing op de

 

 1. Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever wordt een opslag, overeenkomstig de in de onderneming van de opdrachtnemer geldende tarieven, in rekening

 

 1. Bij tijdverlies,veroorzaakt door het niet voldoenaan een of meerder in het 2e en 3e lid vandit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheidenin aanmerking genomen,redelijk is.

 

 1. Kosten, die ontstaan, doordat aan een of meerdere in het 2e en 3e lid van dit artikel gestelde voorwaardenniet of niet tijdig is voldaan,zijn voor rekening vande opdrachtgever.

 

 1. De montagetermijn gaat in op het tijdstip dat door partijen is overeengekomen. Het bepaalde in artikel V lid 3 sub ben c,lid 4,5en 7is vanovereenkomstigetoepassing op montagetermijn.

 

10 De montage geldt als uitgevoerd wanneer de betrokken installatie, overeenkomstig de opdracht bedrijfsvaardigter plaatse is gemonteerd.

 

IX    lntelectuele eigendomsrechten

 1. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen,monsters,modellen of andere aanwijzingenin de ruimste zin des woords,door ons van onze wederpartij ontvangen,of viahem vanderden,neemt onze wederpartij de volledige garantie op zich dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi,merken, gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaartonze wederpartij ons tegen alle eventueeljegens ons geldend te maken aanspraken.

 

 1. Indien een derde op grond van enig beweerdrecht als zodanig juist bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken een vergoeding van gemaakte kosten te verlangen,onverminderd onze aansprakenop eventueleverdereschadevergoedingenjegens onze wederpartij zonder dat wij zelvetot enige schadevergoeding jegens hem gehouden zijn.

 

 1. Wij zijn verplichtde wederpartij terstond in kennis te stellen vande bij ons binnengekomen bezwaren zijdens,derden tegen de vervaardigingen/ofleveringvanhet betreffende artikel.

 

X     Garantie

 1. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde produkten en/of verrichte werkzaamheden,met dien verstande, dat deze garantie slecht geldt indien de geleverde apparatuur wordt aangesloten op een machine, installatie en/of apparaat, dat voldoet aan door opdrachtnemer te stellen

 

 1. Deze garantie wordt gegegeven voor de tijd van 3 maanden, met dien verstande dat, indien de produkten dag en nacht in bedrijf zijn, de garantie wordt gegegeven voor de tijd van1 Bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag vaningebruikneming doch uiterlijk 30 dagen nadat de producten zijn verzonden.Bij leveringmet montage gaat deze duur in op de dag van bedrijfsvaardige opstelling overeenkomstig artikel VIII, lid 9. Garantie van de door ons elders ingekochte goederen wordt slechts gegevenindien en voorzoverde oorspronkelijke fabrikant deze verstrekt.

 

 1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voorgebreken waarvan de opdrachtgeverbewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn onstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugelijkheid vanmateriaal fabricage of uitvoering. Voorgebreken,die het gevolgzijn vanandere oorzaken, zoals het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten, dan wel smeermiddelen,vuilin het systeemof agressieve omgeving,is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.

 

 1. De opdrachtnemer is uit hoofde van deze garantie slechts gehouden het ondeugelijke te zijner beoordeling te vervangenof te Vervangingstrekt niet verderdan het kosteloos en franco toezenden vaneen nieuwexemplaar.Herstelling geschiedt ter beoordeling vande opdrachtnemer of kosteloosin zijn fabriek of bij de opdrachtgeverter plaatse,in welkgeval de opdrachtgeververplicht is reisuren,alsmede reis- en verblijfkosten te vergoedenen de in artikel VII,lid 3,letter c,omschreven bijstand te verlenen.
 1. Niet tegenstaande vervanging of herstelling blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde produkt gehandhaafd.

 

 1. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid vande uitvoeringder opgedragen bewerkingen.

 

 1. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, wordende vervangenonderdelen eigendom vande

 

 1. Het beweerdelijkniet nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingenontslaat de opdrachtgeverniet vande verplichtingen,die voorhem voortvloeienuit enige met de opdrachtnemer gesloten

 

 1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,die voorhem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voorvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ookgenaamd -gehouden.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,is de opdrachtnemer alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland vande in dit artikel omschrevengarantieverplichtingen.

 

 1. Alle garantie – aanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichtendanwel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt en onderhoud volgensde bijgeleverde voorschriftenof op ander wijzeonoordeelkundigbehandelt,gebruikt of voor ander doeleinden gebruikt dan de daaraan gegegevenoorspronkelijkebestemming.

 

 1. Goederen die voorgarantiewerk in aanmerking komen dienen franco aan ons adres toegezonden te Indien wij buiten ons eigen bedrijf garantiewerkdienen te verrichtenzijn wij gerechtigd de reis- en verblijfkosten aan de wederpartijd in rekening te brengen, alsmede eventuele transportkostenen de kosten vande te gebruiken beproevingsapparatuur.

 

 1. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen ons bedrijf en wel tijdens de normale w Uitsluitend in geval er een afzonderlijk service-contract is afgesloten kunnen garantiewerkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat ter garantie of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij. Ook tijdens de garantieperiode.

 

 1. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch in geval van uitwendig waarneembaregebreken uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de produkten door de opdrachtgever en in geval van niet uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de garantieduur, bij overschrijding van welke termijnen alle aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake vande desbetreffendegebreken v

 

XI    Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen vandwingendrecht zijn wij niet gehouden enige vergoedingvan schade,van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij De wederpartij is verplicht ons te vrijwarenen schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden,waarvoorwij ingevolge deze voorwaardentegenoverde wederpartij niet aansprakelijk zijn.

 

Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik vanhet geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstavengeschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voorde schade veroorzaaktdooreen gebrek in ons produkt indien:

 1. wij het produkt niet inhet verkeerhebben
 2. het,gelet op de omstandigheden,aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt,niet bestond op het tijdstip waaropwij het produkt in het verkeerhebben gebracht,dan weldat dit gebrek later is ontstaan.
 3. ons produkt noch voorde verkoopof voorenige andere vormvanverspreidingmet een economisch doel voorons is vervaardigd,noch is vervaardigdof verspreid in het kader vande uitoefening vanons bedrijf.
 4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoor
 5. het opgrondvande stand vande wetenschappelijkeen technische kennis op het tijdstip waaropwij het produkt in het verkeerbrachten,onmogelijk washet bestaan vanhet gebrek te ontdekken.

wat de fabrikant vaneen onderdeel betreft,het gebrek is te wijtenaan het ontwerp vanhet produkt waarvanhet onderdeel een bestanddeel vormt,dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produktzijn verstrekt.

 1. Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beperkt door de maximale hoogte van onze product bedrijfsschade- en transportv Behoudens het eider is artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto faktuurwaarde vanhet geleverde.Een schriftelijke afwijzing door de betreffende assuradeur vande geclaimde schade vormtvolledigbewijs.

 

 1. Voldoening aan de geldende garantie-lreclameverplichtingen en/of betaling van vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeuren wordt aangemerkt als enige algehele schadevergoeding. Voor het overigevrijwaartonze wederpartij ons uitdrukkelijk en v

 

 1. Wij aanvaardengeen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht onstaan door schending van octrooien,licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten vanderden als gevolg vangebruik van, door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, d. in de meest ruime zijn.

 

Indien wij in de met de opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst danwel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technisch, veiligheids-, kwaliteits, en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op produkten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schrijflelijk onverwijldvan het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij hem overdeze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen vanbovengenoemde voorschriften.

 

 1. Indien wij bij montage en/of bedrijfsgereed maken behulpzaam zijn,zonder dat dit in de opdracht is vermeld,geschiedtzulks voor rekening en riscico vande w

 

 1. Door het enkel in ontvangst nemen vande geleverdegoederen door of namens de wederpartij,zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.

 

 1. Terzake van verstrekte adviezen zijn wij slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdrachten voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ons bedrijf van de zorgvuldigheid,deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor deze werkzaamheden in het kader van de opdracht hebben ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheidtot maximaal het declaratiebedragover de laatste zes maanden.

 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend,bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft veiwerkt.

 

 1. Indien wij de goederen elders dienen in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke (contract) bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voorzover wij ons hierop kunnen

 

 1. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ons zelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriele schade, bedrijfs- of milieuschade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens

 

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van het niet of het niet behoorlijk werken van de inbraak alarminstallatie, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid ook, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons bedrijf, haar personeel of andere bij de uitvoering van dit contract ingeschakelde personen.

 

 1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ons bedrijf verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren,die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons bedrijf naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstigde eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd kan ons bedrijf derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte

 

XII   Betaling

 1. Betaling van de koopprijs dient (zulks ter keuze van de wederpartij) ofwel netto contant bij aflevering ofwel zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag Indien bij de opdracht niet anders is overeengekomen,moet de betaling vande overeengekomenprijs geschieden in 3 termijnen.

1/3(een derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst 1/3(een derde) uiterlijk binnen 7 dagen voorlevering

1/3(een derde) binnen een maand na de tweede termijn betaling van meeiwerk dient te geschieden, zodra dit aan de wederpartij in rekening is gebracht.

 

 1. Bij nalatigheid in de betaling wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn.In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel onmiddelijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn dan gerechtigd de wederpartij zonder enige ingebrekestellingof rechterlijke tussenkomst,de wettelijke rente,vermeerderd met een opslag van 2% (telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente), alsmede de incassokosten berekend naar het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten in rekening te

 

 1. Indien een voorzover de wederpartij interest, door ons gemaakte invorderingskosten en/ of administratiekosten is verschuldigd, strekt iedere betaling van de wederpartij primair ter voldoening van deze kosten en wordt vervolgens de betaling in mindering gebracht op de oudste openstaande

 

 1. In gevallen dat de wederpartij :
  1. in staat van faillisement verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance indient, danwel beslag op het gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht,hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen,terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestellingnodig is,in zijn geheel op te eisen alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten,schade

 

 1. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens, (verder) ter presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door ons geleverde produkten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te
 1. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het produkt, waar het zich ook bevindt. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het produkt, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage

 

XV   Retentierecht

 1. Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder ons bevinden, ongeacht de oorzaak, hebben wij het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft

 

 1. Wij zijn gehouden deze goederen volgens goed koopmans gebruikt te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/ofschade buiten onze Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.

 

XVI  Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgeverniet,niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat, voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van surseance van betaling, faillisement, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid -van het bedrijf of een belangrijk deel van de vorderingen van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestellingen zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten ten hoogste zes maanden op te schorten,hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.

 

 1. In deze gevallen wordt de overeenkomen prijs ineens opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de nog niet door de opdrachtnemer gemaakte In geval van opschorting is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen of gefabriceerde produkten voor rekening van opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen produkten tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze produkten voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

 

 1. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, zoals oorlog, oorlogsgevaar,burgeroorlog,oproer,gijzeling,molest, brand,waterschade en overstroming,aardbeving,werkstaking,bedrijfsbezetting,uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten,of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken,evenals bij opslag,of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer,en voorts door alle overige oorzaken,buiten onze schuld of toedoen onstaan,- ook al was deze ten tijde van de overeenkomst te voorzien – waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkeiwijs van de opdrachtgever niet kan worden gevergd, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten,hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding of boete gehouden zal zijn. Aan het einde van deze termijn is de opdrachtgever verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de

 

 1. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor de wederpartij geen grond voor het vragen van schadevergoedingof annulering der opdracht

 

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te

 

XVIIToepasselijk recht geschillen

 1. Op alle overeenkomsten,waarop deze vooiwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van

 

 1. Over alle geschillen met de opdrachtnemer zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de vestingsplaats van de opdrachtnemer bevoegd zijn te oordelen, tenzij de opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil ter beslechting aan de wettelijk bevoegde rechter voor te

 

 1. Bij een geschil zijn de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegen

 

 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

 

 

Hilversum, 1 januari 2019

 

 

XIII  Meldingsplicht

 1. Indien de wederpartij op grond van de wet verplicht is om,nadat gebleken is dat hij niet tot betaling in staat is,daarvan onveiwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de wederpartij verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig schriftelijk aan ons

 

XIV  Risico-en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverdgeldt in de zin van artikel V lid 6, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit produkt mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het produkt zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het produkt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel V lid 6 gestelde, gaat de eigendom van het produkt in eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde,met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is De wederpartij is niet gerechtigd voor dat tijdstip deze goederen aan derden tot zekerheid te doen strekken doch is wel bevoegd deze goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te veiwerken.

 

De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.